Begroting 2020

Beleggingen en overige baten en lasten

Beleggingen en overige baten en lasten

Ambitie

Onder "inkomsten van de gemeente" vallen de programma’s Beleggingen en overige baten en lasten, Gemeentelijke belastingen en Algemene uitkering gemeentefonds. Omdat deze financiële programma’s sterk verweven zijn met de functionele programma’s wordt hier volstaan met een financieel totaaloverzicht. Voor elk van de drie programma’s wordt echter aangegeven op welke plaats in de begroting meer informatie te vinden is.

ga terug