Begroting 2020

Algemene uitkering gemeentefonds

Algemene uitkering gemeentefonds

Het hoofdstuk Financiële positie geeft een toelichting op de raming van de algemene uitkering 2019, de ontwikkeling ten opzichte van de begroting 2018 en de te verwachten ontwikkelingen op het gebied van de algemene uitkering voor de komende periode.

Wat kost het?

De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse lasten en baten.

In totaal gaat het om de volgende bedragen (schaal x € 1.000):

ga terug