Begroting 2020

Financiële positie

Financiële positie

Begrotingsbeeld 2020

De begroting 2020 is een financiële vertaling van de uitgangspunten 2020 en de ontvangen meicirculaire 2019. Ten opzichte van de actualisatie van de begroting 2019 hebben zich de volgende ontwikkelingen voorgedaan (bedragen x € 1 miljoen):

Stand begroting na actualisatie

2,2 V

Algemene uitkering

3,8 V

Loon- en prijsontwikkeling

4,1 N

OZB: Hogere groei niet-woningen

0,4 V

BTW compensatiefonds

2,0 N

Aanpassing afschrijvingssystematiek

1,0 V

Huisvestingskosten WXL

0,3 V

Hogere opbrengsten leges

0,2 V

Financieringsbehoefte

0,3 V

Overig

0,2 V

0,1 V

Bestaand beleid begroting 2020

2,3 V

Nieuw beleid

1,5 N

Kapitaallasten nieuw beleid investeringen

0,6 N

2,1 N

TOTAAL BEGROTING 2020

TOELICHTING BESTAAND BELEID
Algemene uitkering

Ten opzichte van de begroting na wijziging 2019 laat de algemene uitkering 2020 een budgettair voordeel van € 3,8 miljoen zien. Het volgende overzicht kan worden gegeven (bedragen x € 1 miljoen):

Omschrijving

Bedrag

Accres

4,8

Ontwikkeling basisgegevens/uitkeringsbasis

-0,6

Raadsvergoeding kleine gemeenten

-0,1

Opschalingskorting

-0,4

Bijdrage landelijk infopunt Omgevingswet

-0,1

Overige mutaties (o.a. verdeelreserve)

0,2

TOTAAL

3,8

Een toelichting op alle mutaties in de algemene uitkering kunt u hier vinden.

Loon- en prijsontwikkeling

Eind juni hebben VNG en vakbonden een principe-akkoord voor een nieuwe cao voor gemeenteambtenaren gesloten. De overeengekomen loonstijging gaat gefaseerd in. Door de gefaseerde invoering past de loonstijging in de begrotingsuitgangspunten 2020. Het loonkostenniveau inclusief hogere sociale lasten is 2,87% hoger ten opzichte van de begroting 2019. Dit leidt tot een nadeel van € 3,4 miljoen.
De prijsontwikkeling bedraagt op basis van het Centraal Economisch Plan van het CPB 1%. Daarbij zijn afwijkingen ten opzichte van voorgaande jaren gecorrigeerd. Dit resulteert in een nadeel van  € 1,1 miljoen.
Voor de gesubsidieerde sector hanteren we voor de loonontwikkeling het indexcijfer “ontwikkeling contractloon marktsector”. Conform de uitgangspunten leidt dit tot een indexatie van 1,45%. De prijsindex van 1% is ook gehanteerd voor de gesubsidieerde instellingen. In totaal leidt dit tot een nadeel van € 0,4 miljoen
In lijn met de afspraken uit het bestuursakkoord stijgt het OZB tarief enkel met de inflatiecorrectie van 1,94%. Dit is het gemiddelde van de loon- en prijsontwikkeling. Dit leidt tot een voordeel van € 0,8 miljoen.

OZB: hogere groei niet-woningen

In de meerjarenraming is voor de berekening van de OZB inkomsten rekening gehouden met een reguliere toename van het aantal woningen en niet-woningen. Op het moment dat het werkelijk gerealiseerde aantal nieuwe woningen en niet-woningen daarvan afwijkt, ontstaat een autonoom voor- of nadeel. Omdat met name het aantal niet-woningen harder is gestegen dan geraamd ontstaat dit jaar een voordeel in de begroting van € 0,4 miljoen.

BTW compensatiefonds (BCF)

Alle gemeenten kunnen de door hen betaalde BTW op hun overheidsactiviteiten terughalen bij het
BCF. Het geld in het fonds dat aan het eind van het jaar overblijft, wordt toegevoegd aan het
gemeentefonds. Via de algemene uitkering delen wij als gemeente hierin. We zien nu, dat gemeenten
steeds meer BTW compenseren, zodat er in het fonds steeds minder geld overblijft. Op basis van de realisatiecijfers 2018 ontstaat nu een nadeel van € 2 miljoen.

Aanpassing afschrijvingssystematiek

De boekhoudregels voor gemeenten schrijven voor dat de gemeente maar één methode mag toepassen voor het starten van afschrijvingen. Dit is tot op heden niet het geval binnen onze gemeente. Met het voorstel om te starten met afschrijven in het jaar na gereed melding voldoen we aan de voorgeschreven boekhoudregels. Doordat later gestart wordt met afschrijven levert dit een voordeel op van € 1 miljoen.
In december zal het voorstel om de Financiële Verordening op dit punt aan te passen in de gemeenteraad voor liggen.

Huisvestingskosten WXL

Enkele jaren geleden is een bedrag van € 1,8 miljoen structurele begrotingsruimte gereserveerd voor de realisatie van nieuwbouw WXL. Daarbij is toentertijd gerekend met hogere financieringskosten. Op dit moment bedraagt de omslagrente 0,5%. In het raadsvoorstel Herhuisvesting WeenerXL (8615118) is aangegeven dat de structurele huisvestingskosten stijgen met ruim € 1,4 miljoen. Dit valt binnen de ruimte van € 1,8 miljoen.  De kosten van het voorbereidingskrediet  worden meegenomen in het  investeringskrediet. Voordeel € 0,3 miljoen.

Hogere opbrengsten leges

In voorgaande jaren hebben we in de begroting rekening gehouden met een terugloop in de uitgave van reisdocumenten (paspoort, ID-kaart) als gevolg van het verlengen van de geldigheidstermijn van 5 naar 10 jaar. De terugloop is echter minder groot dan eerder verwacht. Voordeel € 0,2 miljoen.

Financieringsbehoefte

We schatten de financieringsbehoefte voor de gemeente als totaal lager in. Dit is het gevolg van een positievere operationele kasstroom. Voordeel  € 0,3 miljoen.

NIEUW BELEID 2020 EXPLOITATIE

We hebben de nieuw beleid voorstellen uit de Voorjaarsnota doorvertaald naar de benodigde financiële middelen. Dit leidt tot onderstaand overzicht.

Exploitatiepost

2020

2021

2022

2023

Kamp Vught

10

10

10

10

Praktijkondersteuners huisartsen

120

120

120

120

Dekking via nieuw beleid 2019 (Zo licht mogelijk jeugdzorg dichtbij huis)

-120

-120

-120

-120

Uitbreiden pilot verzuim leerplicht

150

150

150

150

Uitbreiding TOM

100

100

100

100

Cityboost

60

60

60

60

Dagbesteding

250

250

250

250

Vinkelse molen

90

-

-

-

Toegankelijkheidsprijs

20

20

20

20

Steunpunten voor ouderen

100

-

-

-

Social trial

100

100

100

100

Vreemdelingenbeleid

125

125

-

-

Lokale omroep

132

132

132

132

Dekking budget Raad voor actuele ontwikkelingen

-60

-60

-60

-60

Fonds Landelijk onderscheidend

-

229

229

229

Bosch Legacy

-

71

71

71

Onderzoekskosten constructieve veiligheid

750

500

PM

-

Ontwikkeling werklocaties ICT/data

100

100

-

-

Duurzame mobiliteit

100

100

175

175

Participatiehuis

535

535

535

535

Inzet bedrijfsreserve

-535

-535

-535

-535

Omgevingswet

800

320

160

80

Reserve omgevingswet

-800

-320

-160

-80

E-depot onderzoek

90

90

-

-

Reserve Archeologie en Bouwhistorie

-90

-90

-

-

Dierenwelzijn

45

45

45

45

Tijdelijke huisvesting Bossche Broek

-

-

-

474

Regie complexe casuïstiek SWT

270

270

270

270

Vrijval boekwaarde/FLO

-270

-270

-270

-270

Inzet "Oud-voor-nieuw"

-540

-540

-440

-840

TOTAAL

1.532

1.392

842

916

De middelen die ingezet worden als "oud-voor-nieuw" betreft de uitkomst van het kritisch beoordelen of we middelen binnen beleidsterreinen anders kunnen inzetten, om daarmee nieuw beleid mogelijk te maken. Veelal betreft het budgetten waar de afgelopen jaren onderbesteding op plaats vond.
Het nieuw beleid dat in deze begroting is gepresenteerd wordt betrokken bij de voorbereidingen op de mogelijke invulling van de meerjarige taakstelling en wordt nu dus vooralsnog alleen voor 2020 beschikbaar gesteld.

TOELICHTING NIEUW BELEID 2020 EXPLOITATIE

De toelichtingen op het nieuw beleid kunt u hier vinden.

NIEUW BELEID 2020 INVESTERINGEN

Net als het nieuw beleid in de exploitatie stellen wij ook een nieuw beleid investeringen voor. De kapitaallasten die uit deze voorstellen volgen, dienen ook gedekt te worden uit de beschikbare ruimte voor nieuw beleid. Wij stellen onderstaande investeringen voor:

Investering

2020

2021

2022

2023

Kunstwerken

7.000

-

-

-

Bouwhal Oeteldonk

650

-

-

-

Onderhoud toren Sint Jan

500

-

-

-

Langzaam verkeersbrug

600

-

-

-

Tijdelijke woningen

338

-

-

-

Dekking via project Barten Zuid

-338

-

-

-

Huis van Bosch

1.500

-

-

-

Dekking via Vrijval woonhuismonumenten

-300

-

-

-

Gasloos maken stadskantoor

626

-

-

-

Dekking via onderhoudsvoorziening

-170

-

-

-

Dekking via krediet verduurzaamheidsmaatregelen

-50

-

-

-

Skatehal

350

-

-

-

Toplaag BVV

290

-

-

-

Toplaag Engelen

-

-

435

-

Toplaag Emplina

-

-

435

-

Toplaag TGG

-

290

-

-

Toplaag HC Den Bosch

-

-

640

-

Toplaag HC Maliskamp

151

-

161

-

Renovatie gymnastieklokaal Mozartlaan

681

-

-

-

Renovatie gymnastieklokaal Hambakendreef

687

-

-

-

Nieuwbouw gymnastieklokaal Eekbrouwersweg

-

-

1.577

-

Onderwijshuisvesting Bossche Broek

150

-

-

4.553

- waarvan rendabel

-

-

-

-1.056

Onderwijshuisvesting Palet

100

-

8.880

-

- waarvan rendabel

-

-

-1.680

-

Onderwijshuisvesting Hobbit

4.728

-

-

-

- waarvan rendabel

-1.848

-

-

-

Onderwijshuisvesting HUB

1.267

-

-

-

Exempel

1.500

-

-

-

Eigen inbreng

-300

-

-

-

Huuropbrengsten

-400

-

-

-

Subsidie Cultuur

-400

-

-

-

Kleedlokalen EVVC

-

248

-

-

Kleedlokalen HC Maliskamp

-

-

1.240

-

Vrijval incidentele middelen ("Oud-voor-nieuw")

-1.215

TOTAAL

16.097

538

11.688

3.497

De incidentele middelen die ingezet worden als "oud-voor-nieuw" betreft de uitkomst van het kritisch beoordelen van kredieten en reserves, om daarmee nieuw beleid mogelijk te maken.

TOELICHTING NIEUW BELEID 2020 INVESTERINGEN

De toelichtingen op het nieuw beleid investeringen kunt u hier vinden.

KAPITAALLASTEN NIEUW BELEID INVESTERINGEN

Deze investeringen leiden tot de volgende kapitaallasten:

Kapitaallasten

2020

2021

2022

2023

Kapitaallasten nieuw beleid investeringen

598

652

1.218

1.317

Dekking via lagere energiekosten

-29

-29

-29

-29

TOTAAL

569

623

1.189

1.288

Het nieuw beleid dat in deze begroting is gepresenteerd wordt betrokken bij de voorbereidingen op de mogelijke invulling van de meerjarige taakstelling en wordt nu dus vooralsnog alleen voor 2020 beschikbaar gesteld.

ga terug