Begroting 2020

Afdeling Orthen

Afdeling Orthen

De gemeenteraad van de gemeente ’s-Hertogenbosch heeft op 14 december 1995 besloten om de afdeling Orthen als historische eenheid te laten voortbestaan met handhaving van een eigen begroting en rekening. Tevens is daarbij vastgesteld de Regeling van de samenstelling, kandidaatstelling, verkiezing en benoeming van de commissie uit de ingezetenen van de afdeling Orthen. Deze commissie houdt zich bezig met o.a. het beheer van het vermogen van de afdeling Orthen, het beheer van de Forttoren en het onderhouden van contacten met de gemeente. De belangrijkste inkomstenbron van de afdeling Orthen zijn de rente-opbrengsten van de bij de gemeente belegde reserves. De uitgaven bestaan voornamelijk uit het verlenen van subsidies aan verenigingen, die sportief, cultureel of maatschappelijk binnen Orthen actief zijn.

Het volgende overzicht van lasten en baten van de begroting 2020 van de afdeling Orthen kan worden gegeven:

EXPLOITATIE (bedragen x € 1.000)

Lasten

Begroting 2019

Begroting 2020

Kosten secretaris commissie

0

0

Huren

17

17

Verkiezingen

0

0

Overige goederen en diensten

7

7

Subsidies

2

2

Onvoorziene uitgaven

1

1

Subsidie beheer en exploitatie gemeenschapshuis

0

0

Totaal lasten

27

27

Baten

Beschikking algemene reserve

5

5

Rente beleggingen

2

2

Huren/pachten

20

20

Totaal baten

27

27

EIGEN VERMOGEN (bedragen x € 1)

01-01-2020

Vermeerderingen

Verminderingen

31-12-2020

Kapitaalreserve

247.540

-

-

247.540

Saldi-reserve

117.110

-

-

117.110

Algemene reserve

240.360

1.180

4.540

236.990

Totaal

605.010

1.180

4.540

601.640

ga terug