Begroting 2020

Onderhoud kapitaalgoederen

Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Wat willen we bereiken?

Voor een positieve bijdrage aan de leefbaarheid van wijken en buurten is het belangrijk dat de gemeentelijke gebouwen, sportvoorzieningen en de openbare ruimte schoon, heel, veilig, functioneel en aantrekkelijk zijn. De uitdaging is om de beschikbare middelen zoveel mogelijk te combineren en de kapitaalgoederen op een duurzame en meest economische wijze te beheren.

Beleidskaders

In kader- en beleidsnota’s zijn de gemeentelijke visie en het beleid ten aanzien van (het onderhoud van) kapitaalgoederen verwoord. De hiernavolgende documenten zijn hierbij relevant. Tussen haakjes staan maand en jaar waarin de raad het document heeft vastgesteld.

Wegen, groen en openbare verlichting

Riolering:

Water:

Gebouwen:

ga terug