Begroting 2020

Grondbeleid

Grondbeleid

Inleiding

Vanuit haar publiekrechtelijke rol legt de gemeente haar visie/ambitie vast op het gebied van wonen, werken, winkelen, recreëren. Deze visie vormt vervolgens het uitgangspunt voor ruimtelijke plannen, zoals de ruimtelijke structuurvisie en de bestemmingsplannen.
Uiteindelijk gaat het om het daadwerkelijk tot stand brengen van deze visie door de realisatie van nieuwe woningen, bedrijfshallen, kantoren, winkels, scholen, sporthallen. Hiervoor zijn bouwkavels noodzakelijk.
Bij actief grondbeleid koopt het grondbedrijf zelf grond. Het maakt deze grond bouwrijp en verkoopt daarna de bouwrijpe kavels. Tot slot legt het grondbedrijf het openbaar gebied aan. Maar niet in alle gevallen is dit actief grondbeleid wenselijk of mogelijk. In dat geval voert het grondbedrijf faciliterend grondbeleid. De gemeente ondersteunt dan vanuit haar rol als overheid zo goed mogelijk de particuliere initiatiefnemer(s). Dit betekent in het algemeen minder grip voor de gemeente, maar ook minder risico.
Het college geeft uitvoering aan het gemeentelijke grondbeleid. Begin 2018 stelde uw raad de nieuwe nota Grondbeleid 2018 vast. Hiermee vernieuwde u de kaders en uitgangspunten voor het grondbeleid. Kort samengevat, legde uw raad in het nieuw grondbeleid de volgende accenten:

  • Voortzetten van de ‘actief grondbeleid, tenzij…’-strategie.
  • Voortzetten van het solide (voorzichtige) financiële beleid voor het grondbedrijf, met bijzondere aandacht voor een professioneel risicomanagement.
  • Opbrengstmaximalisatie is geen doel. Het gaat om de realisatie van projecten én daarbij de door de raad vastgestelde beleidsdoelen.
  • Grond(prijs)beleid zet onze gemeente in ter stimulering van voldoende woningbouw (per categorie) én duurzaamheid.
  • Het college pakt het signaal van de raad op, om bij bijzondere ontwikkelingen de raad eerder te informeren en in positie te brengen.

Het is wel van belang om ons te realiseren dat op de korte termijn het resultaat van ons grondbeleid in belangrijke mate wordt bepaald door de marktomstandigheden.

ga terug